สพม.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.กำแพงเพชร

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ