ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มที่ 4 ณ สพป.ตรัง เขต 1

วันอังคารที่  9  มีนาคม  2564  เวลา 10.00 น. นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง  ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา  รัษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1