สพฐ. ส่งเสริมวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเข้มข้น

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากประเด็นที่มีบุคคลจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้กับนักเรียนในสังกัดนั้น ขอชี้แจงว่า สพฐ. ได้กำหนดให้นักเรียนทุกช่วงวัยได้เรียนวิชาดังกล่าวในหลักสูตรอยู่แล้ว โดยกำหนดไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในกลุ่มสาระดังกล่าวได้กำหนดวิชาประวัติศาสตร์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึงชั้น ม.6 ซึ่งได้เพิ่มชั่วโมงการเรียนขึ้นไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจำนวน 120 ชั่วโมง จนถึง 240 ชั่วโมงในระดับที่สูงขึ้น โดยสรุปคือ วิชาประวัติศาสตร์ได้ถูกกำหนดไว้อยู่ในหลักสูตรชัดเจน รวมถึงการกำหนดเวลาเรียนและการลงตารางเรียนก็ให้โรงเรียนกำหนดไว้อย่างชัดเจน

ในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมือง ถึงแม้จะอยู่ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก็ได้มีการกำหนดชั่วโมงเรียนให้นักเรียนได้เรียนในส่วนของหน้าที่พลเมืองที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้รัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น อีกทั้ง สพฐ. ยังได้ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัว และประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงประวัติศาสตร์ของภูมิศาสตร์ สังคมในภูมิภาคและของโลก ซึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนอย่างหลากหลายวิธี เช่น การจับกลุ่มในเชิงค้นคว้าวิจัย มีการอภิปราย ตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนสืบค้น รวมถึงการแสดงละครต่างๆ หรือเรียนนอกสถานที่ ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับการพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมืองต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่ต่อสังคม และหน้าที่ต่อประเทศชาติ โดยจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนด้วย

นอกจากนั้น ในด้านสื่อการเรียนการสอน ทาง สพฐ. ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเรียนจากทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้ผลิตสื่อที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาในลักษณะของคลิปวิดีโอเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการผลิตสื่อ โดยทาง สพฐ. จะนำสื่อเหล่านี้ลงสู่สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ เลือกนำไปใช้ พร้อมทั้งรวบรวมเอาไว้ในช่องทาง OBEC Channel เพื่อให้โรงเรียนดึงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองได้

“ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะถึง สพฐ. จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะเรามองว่าหากเด็กมีความเก่งและความดีไปพร้อมกัน ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน