โครงการ ED’s Possible

ด้วยสภาการศึกษา ร่วมกับบริษัท อินสครู จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ED’s Possible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ