สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม(zoom)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมฟังการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และในการนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้พบปะครูก่อนการประชุมฯ ด้วย