สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระดับศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับติดตามและควบคุมให้การดำเนินการสอบในระดับสนามสอบมีความเรียบร้อยเป็นตามข้อปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๓  สพป.ชลบุรี  เขต 1