สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมชี้แจงฯ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ณ โรงแรมศิวารอยัล พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง การประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าสอบ จำนวน 112 โรง และมีโรงเรียนต่างสังกัดมาสอบด้วย จำนวน 2 โรง คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก และวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง มีสนามสอบระดับชั้น ป.6 จำนวน 18 สนามสอบ และสนามสอบระด้บชั้น ม.3 จำนวน 7 สนามสอบ