โรงเรียนควนโดนวิทยา “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ”