สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการรับมอบข้อสอบ RT (Reading Test) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบข้อสอบ RT (Reading Test) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กำหนดการจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ด้วย

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษา มีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ