การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 12  มีนาคม  2564  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง  ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล,ประกาศเกียรติคุณ และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากนั้นได้ชี้แจงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  10 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่องการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง