นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (13 มีนาคม 2564) นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ในการสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สนามสอบโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สนามสอบโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สนามสอบโรงเรียนบ้านโสกเชือก และสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)