คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ ส่งมอบแบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้แก่คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 อำเภอ ส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3