รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง Digital Literacy in Education System across ASEAN

เป็นรายงานจากการสำรวจออนไลน์โดยองค์การยูนิเซฟภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก เมื่อเดือนกันยายน 2563 โดยสำรวจข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นที่สำคัญจากคนหนุ่มสาวในอาเซียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการใช้เทตโนโลยีดิจิทัลล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตัลในระบบการศึกษาของอาเซียน ( Conferrence on the Digital Tranformation of Education System throughout ASEAN) จัดโดยสาธารณรรัฐสังคมนิยมเวียตนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์การยูนิเซฟ เมื่อเดือน ตุลาคม 2563 รายงานดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.unicef.org/eap/reports/digital-literacy-education-systems-across-asean