ครูกัลยา ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสานต่อนโยบายด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ในส่วนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ซึ่งขณะนี้คัดเลือกโรงเรียนในโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นแรก รวมทั้งสิ้น 349 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 183 โรง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน 77 โรง และโรงเรียน Stand Alone จำนวน 89 โรง พร้อมทำการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 ประเภท จาก 5 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) รวม 15 โรงเรียน และให้โรงเรียนเขียนโครงการของบประมาณปี 2564เพื่อทำการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนโรงเรียนที่เหลือ โรงเรียนละไม่เกิน 400,000 บาท สำหรับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการบูรณาการการศึกษาของแต่ละจังหวัดแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ วิทยาศาสตร์ พลัง 10 สร้างจิตอาสาครู ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ภาษา Coding เรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย ยกระดับอาชีวศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ จัดหาวัคซีน COVID-19 สำหรับครู และเร่งผลักดัน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า จากแผนพัฒนาการศึกษาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) ทางกระทรวงได้รับมาดำเนินการต่อ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะของบประมาณจากเงินนอกงบประมาณนำมาสนับสนุนในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกมาแล้วจำนวน 349 โรงทั่วประเทศ โดยให้แต่ละโรงเรียนคิดโครงการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการทำการศึกษาคัดกรองสิ่งที่โรงเรียนเสนอมาว่ามีความสมเหตุสมผล สามารถทำได้จริงหรือไม่แล้วจึงจะอนุมัติ โดยเราจะเน้นการพัฒนาทางด้านคุณภาพมากกว่ากายภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพอย่างเร่งด่วนภายในปีนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษาธิการให้กับสังคม
“ในตอนนี้หากเราสามารถทำอะไรได้ก็ต้องทำ เราจะไม่นิ่งดูดายกับการพัฒนาการศึกษา และถือว่าเป็นการสานต่อโครงการดีที่มีอยู่แล้ว นำมาผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนต่อไป แน่นอนว่าจะต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นอันดับแรก เพราะคุณภาพการศึกษาอยู่ในใจของชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคน” คุณหญิงกัลยา กล่าว