พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา( Peer Center) อำเภอเปือยน้อย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา( Peer Center) อำเภอเปือยน้อย นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็นด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 และเป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดอบรมพัฒนาครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนภายในอำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม อ.เปือยน้อย โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู อ.เปือยน้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด