สพป.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่  16  มีนาคม  2564 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.ภูเก็ต เขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO  BE  NUMBER  ONE  และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง”  เพื่อสืบสานพระปณิธานองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต