สพม.สงขลา สตูล เอกสารเรื่องการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ E-BOOK
https://online.anyflip.com/krkm/vuyx/mobile/index.html

สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทาง
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน สื่อการสอนมีมากมายหลายชนิด สิ่งสำคัญคือ
ผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับบทเรียน สื่อการสอนนั้น
จะต้องใช้ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญก็คือ เมื่อนำมาใช้แล้วช่วยให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทำเอกสาร
การพัฒนาสื่อและแล่งเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้สนใจสามารถศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ตามสภาพ บริบทและ
เหมาะสมกับผู้เรียน