สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มีนาคม  2564  เวลา  09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2563   มี  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน   วัตถุประสงค์การดำเนินการ  :  เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการ แก่ครูวิชาการโรงเรียน หรือ ครูผู้รับผิดชอบ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มเครือข่ายในการดำเนินการสอบทุกสนามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)