อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ภาคบ่าย 16  มีนาคม  2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ผู้เข้าประชุมในภาคบ่ายเป็นคุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยในภาคเช้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าพบปะและมอบนโยบายแก่คุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอพิชัย  ตรอน ลับแลและทองแสนขัน โดยมี นางรุจิรา  เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 และมีครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดที่เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมชี้แจงและให้คำแนะนำ ทั้งนี้เพื่อนำแนวทางการประเมินไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง