สพม.ลำปาง ลำพูน รับการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

           โดยนางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมคณะกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

นโยบายการตรวจราชการ

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New Skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• การตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหามลพิษ  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5 ในสถานศึกษา

• การตรวจราชการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

• การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นิธิวดี  วีเกตุ เจ้าพนักงานชำนาญงาน

กลุ่มอำนวยการ /รายงาน-ภาพ