สพม.ลปลพ รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐครั้งที่ 11/2564

นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน พร้อมด้วย นางนภาพร แสงนิล และนายไพชยา พิมพ์สารี
รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสพม.ลำปาง ลำพูน รับฟังนโยบายของสพฐ.
ในรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/ 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุม
ทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู
 • การขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคในการจัดการศึกษา 3 Model โรงเรียนห่างไกลกันดาร โรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
 • ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ประกาศคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ให้ข้อคิดการโฆษณาของกลุ่มบุคคลเชิญชวนคุณครูลงทุนเพื่อได้กำไรโดยการเป็นสมาชิกขอให้พิจารณา
  อย่างถ้วนถี่
 1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 2. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ
  ศาสน์ กษัตริย์ (ตอนที่ 3)

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ