สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยกลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 เพื่อให้สอด คล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเป็นบุคลากรที่มีคุณ ภาพ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้