สพป.ปัตตานี เขต 3 ขานรับนโยบายรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์ (e-Saraban)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยธุรการกลุ่มผู้รับผิดชอบงานสารบรรณและบุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน เข้าร่วมประชุมทางไกลจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เกี่ยวกับการบริหารงานด้านสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เท่านั้น จะส่งหนังสือราชการถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบสารบรรณทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) พร้อมแนบไฟล์ด้วยทุกครั้งและไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่วนเอกสารที่ไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ได้ เช่น เอกสารสำคัญ เอกสารทางการเงิน เอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ให้ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำ แล้วหมายเหตุให้ทราบว่ามีเอกสารแนบที่จะส่งตามมาภายหลัง การส่งหนังสือราชการลับถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดทางไปรษณีย์ตามปกติ โดยไม่นำเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (E-Saraban) ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3