สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับข้อสอบ NT

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการรับมอบข้อสอบ NT (National Test) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการรับมอบข้อสอบ NT (National Test) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยกำหนดสอบในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถขอผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไปในอนาคต