สพม.๓๓ (สุรินทร์) รับมอบนวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานในการรับ-ส่งมอบ นวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓ ที่มีข้อตกลง (MOU) จำนวน ๑๐ โรงเรียน ณ ห้องคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.๓๓ และร่วมรับฟังการประชุมเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการนำเสนอในงาน KKU Smart Expo ครั้งที่ ๒ และการเข้าร่วม โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ดร.อนุชา โสมาบุตร รองประธานบริหารโครงการ KKU Smart Learning กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้ดำเนินการจัดอบรมครูในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น คณะผู้เชี่ยวชาญได้ทำการปรับนวัตกรรมการเรียนรู้ตามความเห็นของครูที่เข้าร่วมอบรมและความเหมาะสมในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯ จึงกำหนดให้มีการส่งมอบนวัตกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โรงเรี่ยนหนองแวงวิทยาคม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โรงเรียนเมืองบัววิทยา โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ซึ่งมี นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๒๙๔ คน ครู ๓๒ คน นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป และขอให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ ได้สะท้อนผลการใช้นวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอน ๑ หัวข้อ เพื่อนำเสนอในงาน KKU Smart Expo ครั้งที่ ๒ ด้วย

ติดตามภาพข่าว เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1862508787205925&type=1&l=d056613a59