สพฐ.บูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี งปม. 64 ภาคเหนือ

สพฐ.บูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี งปม. 64 ภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช.

การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นจำนวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นจุดที่ ๕ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต, ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ ๔ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๑ แห่ง รวม ๒๐๔ คน, บุคลากรจากสำนักงาน ปป.ช. ภาค ๕ และบุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในภาคเหนือ ๑๔ จังหวัด รวม ๑๖ คน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ มาจัดแสดงนิทรรศการแสดง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการ ITA online ในฐานะเขตที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ ๙๙.๕๔ คะแนน, โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย ครู จำนวน 9 คน และ นักเรียน จำนวน 4 คน รวม ๕ คน, คณะทำงานส่วนภูมิภาค และวิทยากรและคณะทำงานส่วนกลาง รวม ๓๒ คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๒๕๗ คน