สพป.รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะ 1 ปี

วันที่  23  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในระยะ 1 ปี ของนายกิจธิชัย  สารรัตน์ นายกิตติภูมิ  อุทสาร และนายวิรยุทธ  ชัยดินี โดยมีนายสายัณห์ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กรรมการและเลขานุการทั้งนี้ นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต