คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานใน หน้า ที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลารอบ 6 เดือน ครั้งที่1/2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา.10.00 น.ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลารอบ 6 เดือน ครั้งที่1/2564 โดยประเมินการบริหารงานที่ครอบคลุมด้วยภาระกิจ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของนาย สมชัย วาจาน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอเทพสถิต โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน ดังนี้ นายวินัย พันธ์ุมี ข้าราชการบำนาญ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายไกรสร ชาติชนะ ผอ.โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมีนายสมเกียรติ วัฒนจิตพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประธานเครือข่ายทุ่งกระเจียว คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา.14.00 น.ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายจรูญ ดีสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีนายบุญเรียง ดียางหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านไทรงาม ประธานเครือข่ายโป่งนก คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการประเมินในครั้งนี้