สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวัดท่ากงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวัดท่ากงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดท่ากง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง