พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ในวันที่ 25 มีนาคาม 2564 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมเตโชวัฒนา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

          โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติเป็นประธาน นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กล่าวรายงาน

          การจัดพิธีครั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างจิตสำนึก ตระหนักในคุณค่าของการเป็นเยาวชนที่ดี มีความภูมิใจในสถานบัน และมีความพร้อมสู่สังคมไทยในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน