รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone  และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง  โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท  แย้มเกษร  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ  ปงจันตา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ  ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1