ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา ในสังกัด ได้แก่ ๑. โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย : นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ๒. โรงเรียนวัดขอนหอม อำเภอแก่งคอย : นายภูษา ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ๓. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย : นางศรีนวน เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน, ๔. โรงเรียนบ้านซับพริก อำเภอมวกเหล็ก : นางรัตติกาล ตรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ๕ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก : นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร, ครูผู้เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียน โอกาสนี้ ได้นิเทศการเรียนการสอนเยี่ยมชมชั้นเรียน การจัดการอาหารกลางวันและบริบทของโรงเรียนโดยรอบทุกโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)