ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ….

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. …. ในการนี้เชิญชวน ผู้สนใ่จและเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ