สพป.เลย เขต ๒ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒ นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕๒ โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สามารถเบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกล่าวว่า ที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงในวันนี้มิใช่เป็นการบังคับทางโรงเรียนแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาศในภาพรวม คือ ไตรมาศที่ ๑ ร้อยละ ๓๒  ไตรมาศที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ ไตรมาศที่ ๓ ร้อยละ ๗๗  ไตรมาศที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐  โดยคำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และการใช้จ่ายให้ดำเนินการตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามอัตราร้อยละที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และในสถานศึกษาด้วย