มาตรการป้องกันทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแผนดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 พร้อมกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก และการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต หรือ ส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงขอให้ สพท. ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด

รายละเอียด