ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 38 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามเอกสารดังแนบ