ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 หากท่านใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ