+ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน อำเภอปาย+

<<<<วันจันทร์  ที่ 29 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโดยมี นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ,นางเอมอร  รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางสาวอังณ์คนา  ไววุฒิ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นกรรมการและมีนายพิเชษฐ  กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่โรงเรียนบ้านผาสำราญ,โรงเรียนบ้านเมืองแปงและโรงเรียนบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน+นรินทร์  ไชยวงศ์    ภาพข่าว+  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน