ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการประประเมินประกอบไปด้วย รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 3 ท่าน, รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 2 ท่าน และ รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ จำนวน 3 ท่าน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด