สพป.เลย เขต ๒ รับมอบอาคารเรียนและปิดค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก  ตำบลผานกเค้า  อำเภอภูกระดึง  นายพลขัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนและปิดค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ  ตามโครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิของชมรมอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งได้จัดกลุ่มนักศึกษาตั้งชมรมภาคอีสานออกค่ายพัฒนาบ้านเกิด  ภายใต้สังกัดฝ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  กองกิจการนักศึกษา การจัดค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่  ๔๑   โดยได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยหมากเป็นสถานที่ออกค่ายพัฒนาและจัดสร้างอาคารเป็นอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๘x๑๘ เมตร วัตถุประสงค์ของการออกค่ายพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสความเป็นอยู่ชีวิตชนบทที่อยู่ห่างไกล สามารถนำปัญหามาแก้ไขในโอกาสข้างหน้า ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มที่  ให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เข้าใจถึงบทบาทและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ชาวบ้านในรูปแบบของสาธารณสุข ที่สำคัญคือให้โรงเรียนได้มีอาคารเรียนที่เพียงพอสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น  ๒๐ คน  มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SCG บริษัทแลคตาซอย จำกัด  การประปานครหลวง เงินสมทบทุน(จากการเปิดหมวก) สมาคมศิษย์เก่าชมรมอีสานผู้บริหารครู ชาวบ้านโรงเรียนบ้านห้วยหมาก  โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการ