สพม.ลยนภ. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (มีคลิป)

เมื่อวันที่วันที่ 26 มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู (สพม.ลยนภ.) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ” โดยมีนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สพม.เลย หนองบัวลำภู จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ” ครั้งนี้ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน  ทั้ง 52 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3).และเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา  2559 – 2561 ที่สถานศึกษารายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

………………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/17u76nleholzXhzLFtU7WMKLpYAXMfgX1?usp=sharing

ลิงค์ชมคลิป

https://www.youtube.com/watch?v=N7gx11fz–s