สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน