สพป.ยโสธร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งครูโรงเรียนบ้านสำราญ ทั้งสิ้น 86 คน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม และส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด