สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ในองค์กร “พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน”

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร “พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและต่อองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยนำมาประยุกต์ใช้แนวคิดนำไปปฎิบัติได้จริง พร้อมกับถือโอกาสในการทำบุญต้อนรับปีใหม่เสริมสิริมงคล ให้กับชีวิต ภาคเช้า กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป – พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ – การประชุมบุคลากร สังกัด สพป.สิงห์บุรี – รับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬาสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี และสร้างกระบวนการกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีฟ้า และสีชมพู โดยมีกิจกรรม 10 กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมโยนไข่ใส่หลุม 2. ฮูลาฮู๊ป เลื้อย 3. สมองใส ใบคำ 4. ประคองน้องผ่านมรสุม 5.ศรรักปักอก 6. ปิดตาตีปี๊บ 7. เสี่ยงทาย 8.กินวิบาก 9. วิ่งกระสอบ 10. พาลูก ลักล้า ณ ลานสานฝัน อาคาร SK Park ภาคค่ำ กิจกรรมทีมดีมีพลัง สร้างสรรค์ความเป็นทีมที่ดี -การแสดงของแต่ละกลุ่มสี รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน – การมอบของรางวัล สำหรับทีมดีมีพลัง