เปิดรั้วโรงเรียน(Open House) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ประจำปี 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัด รักษ์โลก ” (Open House) ของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนในการนำผลผลิตในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาแปรรูปเป็นสินค้าและจำหน่าย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศผลงานของนักเรียน งานอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ดอกไม้ งานศิลปะ โดยมีนางสาวจินตนา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ เป็นผู้กล่่าวรายงาน และมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์