สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลง การดำเนินงานวาระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ปี (2564-2566) แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานวาระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ปี (2564 – 2566)
แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในโครงการเด็กปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพดี มีวินัย
รักษ์ความเป็นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานวาระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ปี (2564-2566) แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการเด็กปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพดี มีวินัย รักษ์ความเป็นไทย