ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียน Stand alone ในจังหวัดพัทลุง.
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง มาตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการ การศึกษา ประเภทโรงเรียน Stand Alone ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลา อ.ป่าพะยอม เพื่อดูสภาพจริงในการดำเนินงานของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียน ในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียน Stand Alone ที่มีคุณภาพและดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและข้อจำกัดด้านต่างๆ ในการนี้ ท่านศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ. ผอ.สพป.พัทลุงเขต 1 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวยุภาวดี มีเสน รก.ผอ.รร.บ้านถ้ำลา บุคลากรจากเขตพื้นที่ฯ และ ทีมงานจากเครือข่ายป่าพะยอม ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน