นิทรรศการ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย”

นิทรรศการ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย”

            โรงเรียนในอำเภอสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยก่อนพิธีเปิดดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอำเภอสันทราย ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง 54 บูธ

            วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอำเภอสันทรายให้เป็นรูปประธรรม “เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษา, พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีสามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต “วิถีสันทราย” หมายถึงกระบวนการแนวทางรูปแบบการพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอสันทรายจำแนกได้ 6 วิถีได้แก่ 1. โรงเรียนวิถีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. โรงเรียนวิถีพุทธ 3. โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย 4. โรงเรียนวิถีลูกเสือป 5. โรงเรียนวิถีสวนพฤกษศาสตร์ 6. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

           ในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน 6 วิถี 54 บูธนิทรรศการ การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที รวมถึงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี