การจัดกิจกรรมวันวิชาการ “สร้างสรรค์ ก้าวทันศตวรรษ ที่ ๒๑” ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ “สร้างสรรค์ ก้าวทันศตวรรษ ที่ ๒๑” ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน (ตามนโยบายการจัดการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐) ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง