สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต และการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์